خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

مشاوران ما

dr_pourhossein
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_saboornejad
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
hosein-golrokhi
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_asayesh
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
payvastegar
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_nikfarjam
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
abbas-bagheri
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
tehranchi
گروه خانواده و زوج درمانی
dr_fadakar
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_kazemian
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
arjmand
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_mohseni
گروه مشاورین کودک
dr_soodeh_davaei
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
bashireslamian
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_zaghian
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
shams
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
baher
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_zaker
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
asadpour
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
golpasha
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_samarisafa
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mahdi_shams-1
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mahdi_shams-2
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
masoumeh-bazl
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
ehsan-turkman
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mesgarian
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
rahimian
گروه روان درمانگران فردی
najafi
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
tabasi
گروه روان درمانگران فردی
pourazim
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
qanawati
گروه مشاورین کودک
sadeghi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
zahedi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
tehrani
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
khodakarami
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
mousavi-rad
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
borujerdi
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)