خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

گروه خانواده و زوج درمانی

تشخیص و درمان روابط سیستمی خانواده
ویژه ی مسائل و مشکلات ارتباطی همسران در خانواده

مشاوران

dr_pourhossein
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_saboornejad
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
hosein-golrokhi
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_asayesh
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
payvastegar
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_nikfarjam
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
abbas-bagheri
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
tehranchi
گروه خانواده و زوج درمانی
dr_fadakar
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_kazemian
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
shams
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
baher
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
masoumeh-bazl
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
pourazim
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
khodakarami
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی